ഗോബി മഞ്ചൂരിയൻ

  ആദ്യം നമുക്ക് കോളിഫ്ലവർ വറുക്കാം.     ഇനി നമുക്ക് സോസ് തയ്യാറാക്കാം.     തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രേവിയിലേക്ക് വറുത്ത കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് ചെറുതായി ഇളക്കി സോസ് പൂർണമായി കഷണങ്ങളിൽ പറ്റി എന്ന്…

മസാല ദോശ

ഇത് കടയിലെ മസാലദോശയുടെ അതെആകൃതിയിൽ ഉള്ള മസാലദോശ അല്ല. സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഏകദേശം രുചിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് മസാല ദോശ ആണ്.   ദോശയുടെ മാവും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് ഉള്ള മസാല കൂട്ടും…